22/9/20

Τους Αντιδημάρχους μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου του 2021 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λεβαδέων Γ. Ταγκαλέγκας

Με σχετική απόφαση ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Γιάννης Ταγκαλέγκας όρισε τους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους για το διάστημα 17/9/2020 έως 17/9/2021.

Πιο συγκεκριμένα

όρισε τον κ. Αθανάσιο Καλογρηά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Απασχόλησης, Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Τον κ. Ιωάννη  Δήμου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Πολιτιστικής Προστασίας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Α. Καλογρηά. 

Την κ. Ιωάννα Νταντούμη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Τον κ. Ιωάννη Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού,  Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας και την εποπτεία του δικτύου άρδευσης και διαχείρισης και λειτουργίας των  αρδευτικών υδάτων. 

Τον κ. Μάριο Σάκκο ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

Τον κ. Μιχαήλ Σαγιάννη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας, Κορώνειας και Κυριακίου για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται, την ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Τον κ. Βρασίδα Γιαννακόπουλο με αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας με την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας, την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για τη φροντίδα της υγείας των δημοτών και το σχεδιασμό και τη μέριμνα εφαρμογής προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας

Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή με αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα ο κ. Ταγκαλέγκας ευχαρίστησε “όλους και όλες για τη μέχρι τώρα συμβολή τους στην προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και τους εύχεται καλή θητεία και κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους”.


ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ