18/2/20

Επιτροπή Αδελφοποιήσεων στον Δήμο Θηβαίων


Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Θηβαίων

Οι Δήμοι, στο πλαίσιο μακροχρόνιων συνεργασιών τους με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεων τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.


Η οργάνωση και η προώθηση των διαδικασιών αδελφοποίησης προϋποθέσει μία υποστηρικτική δομή.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θηβαίων επιθυμεί να συγκροτήσει Επιτροπή Αδελφοποιήσεων, που θα αποτελεί το κύριο όργανο συντονισμού και υλοποίησης δράσεων αδελφοποίησης και έργο της θα είναι:
• Η προετοιμασία και ο συντονισμός του προγράμματος δράσεων
• H εκτίμηση του οικονομικού κόστους των συγκεκριμένων δράσεων
• Η αναζήτηση της αναγκαίας επιχορήγησης
• Η εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας
• Η συνέχεια των δράσεων, ανεξαρτήτων αλλαγών σε επίπεδο τοπικής αρχής
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία στις επιτροπές που συγκροτεί το Δημοτικό Συμβούλιο μετέχουν σύμβουλοι που προέρχονται από όλες τις δημοτικές παρατάσεις, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο της εν λόγω Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dimosthivas@thiva.gr με θέμα «Επιτροπή Αδελφοποιήσεων: Δήλωση Συμμετοχής», μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020. 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου