6/7/20

Ενημέρωση ΔΑΟΚ-Π.Ε. Βοιωτίας για την Προστασία της Βαμβακοκαλλιέργειας


Ξάνθη: ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η ΔΑΟΚ-ΠΕ Βοιωτίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημέρωσε τους βαμβακοπαραγωγούς της Βοιωτίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο και η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, και η εφαρμογή συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.
Οι σπορές στην Π.Ε. Βοιωτίας ήταν όψιμες από 20 Απριλίου έως 30 Μαΐου.

Όπως σημειώνει η Δρ. Παναγιώτα Μάμαλη δεν έχουν αναφερθεί πρώιμες σπορές, δηλαδή πριν τις 10 Απριλίου, ενώ επανασπορές υπήρξαν ελάχιστες.
Κατά το αρχικό στάδιο της καλλιέργειας υπήρξαν κατά τόπους ελάχιστες προσβολές από μελίγκρα, θρίπα και τετράνυχους οι οποίες οδήγησαν σε καθυστέρηση της ανάπτυξης των φυτών.
Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα  βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης των βλαστών.
Στους βαμβακοπαραγωγούς συστήνεται να παρακολουθούν τις βαμβακοφυτείες τους για ύπαρξη τετρανύχων, εφόσον υπάρξει απότομη αύξηση της θερμοκρασίας ή για ύπαρξη μελίγκρας, εφόσον υπάρξει απότομη μείωση της θερμοκρασίας.
Συστήνεται επίσης για όλη την καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς επίσης και της άρδευσης, τόσο ως προς την ποσότητα νερού ανά άρδευση, όσο και ως προς τον αριθμό των αρδεύσεων.
Είναι γνωστό, ότι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση, ευνοούν τη βλάστηση και το ύψος των φυτών, σε βάρος της παραγωγής καρποφόρων οργάνων και ταυτόχρονα καθιστούν τους φυτικούς ιστούς ευαίσθητους σε προσβολές εντόμων και ασθενειών.
Οι βαμβακοπαραγωγοί εφόσον έχουν συμβουλευτεί τους κατά τόπους Γεωπόνους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση εφαρμογής χημικών σκευασμάτων, του είδους των σκευασμάτων που θα επιλέξουν, καθώς και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, τα οποία θα συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητά τους, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα.
 Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο, οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται την ώρα που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως και μετά τη δύση του ηλίου.
Οι βαμβακοπαραγωγοί οφείλουν να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για τον σκοπό αυτό, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.
Η ΔΑΟΚ ΠΕ Βοιωτίας με νεώτερα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων θα συνεχίσει να ενημερώνει έγκαιρα τους βαμβακοπαραγωγούς.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ