8/4/20

ΦΟΔΣΑ Στερεάς: Στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων


ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας – Εχεις Μήνυμα ΘΗΒΑ
Στα πλαίσια ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, που διαθέτει το ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.», για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019.
Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., αποτελεί τον φορέα που συντονίζει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ (συλλογή , μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αξιοποίηση), καταγράφοντας τα στοιχεία του κάθε σταδίου, έτσι ώστε να αποτυπώνεται αναλυτικά η διαχείριση του συγκεκριμένου αποβλήτου στην χώρα μας.

Μιλώντας για απόβλητα λιπαντικών ελαίων αναφερόμαστε στα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, στα υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, στα έλαια επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs) κλπ,  ή όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 82 «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής ή συνθετικής ή μικτής βάσης το οποίο κατέστη ακατάλληλο για την χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά …»
Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα γιατί περιέχουν :
·        Βαρέα μέταλλα, δεν πρέπει να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα ή στον υδροφόρο ορίζοντα διότι είναι τοξικά και καρκινογόνα
·        Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες σε ποσοστό >3 %wt  ενώσεις καρκινογόνες σε απλή επαφή με το δέρμα
·        Χλωριωμένες ενώσεις (όχι PCBs), κατά την καύση τους παράγονται διοξίνες και φουράνια.
·        Θείο σε ποσοστά 0,6–1,0 %wt, πολύ υψηλότερο δηλαδή από τα συμβατικά καύσιμα
Για τον λόγο αυτό έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την Απόφαση 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις  2001/118/ΕΚ,2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)], ως Επικίνδυνα Απόβλητα.
Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπάρχει μια πολύ καλή κάλυψη με σημεία συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συνολικά κατά το προηγούμενο έτος 2019 συγκεντρώθηκαν 2.675 t ΑΛΕ προς διαχείριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση ανά Νομό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019
ΝΟΜΟΙ
ΠΛΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ (t)
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
252
601
1753
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
284
591
478
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
19
30
20
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
162
342
344
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
36
79
80
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Total
753
1643
2675


·        Στοιχεία από την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. «Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.»

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου