11/12/22

Επιχάλκωση του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με αντιμικροβιακό χαλκό, δωρεά της ElvalHalcor και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού

 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου επιχάλκωσης του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων με Αν- τιμικροβιακό Χαλκό, δωρεά του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor, ο Δήμος Τανάγρας και το Κέντρο Υγείας Οινοφύτων πραγματοποίησαν ειδική ενημερωτική εκδήλωση στο ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΛΙΑΠΗ.


Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ. Πάνος Ευ-

σταθίου, Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα υγείας του

Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, ο οποίος πα-

ρουσίασε τα αποτελέσματα μελετών στην Ελλάδα και το

εξωτερικό που αποδεικνύουν τις ιδιαίτερα αποτελεσματι-

κές αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού.

Η Halcor, τομέας Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

προχώρησαν σε δωρεά και εγκατάσταση αντιμικροβιακών

προϊόντων χαλκού περιεκτικότητας 99,9% σε κοινόχρηστες

επιφάνειες αφής του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων (πόμολα

και σημεία ώθησης θυρών, χειρολαβές, διακόπτες φωτι-

στικών, κουμπιά ανελκυστήρων, αντικείμενα και επιφάνειες

σε χώρους επείγουσας θεραπείας, ανελκυστήρα και γενι-

κά σε σημεία όπου αγγίζουν πολλοί χρήστες). Ήδη το Κέν-

τρο Υγείας έχει πιστοποιηθεί από την Ιατρική Σχολή Αθη-

νών, καθώς πραγματοποιήθηκαν λήψεις από τις επιφάνει-

ες πριν και μετά την τοποθέτηση του χαλκού.

Σήμερα το Κέντρο Υγείας Οινοφύτων αποτελεί το πρώτο

Κέντρο Υγείας της χώρας με αντιμικροβιακή θωράκιση.

Εκπροσωπώντας την ΕlvalHalcor, ο Γενικός Διευθυντής του

Κλάδου Χαλκού της Εταιρίας κος Πάνος Λώλος, αναφέρ-

θηκε μεταξύ άλλων στη διαχρονική προσφορά της Elval-

Halcor προς την τοπική αλλά και την κοινωνία γενικότερα,

τονίζοντας πως «Αυτή η επένδυση έρχεται να προστεθεί

στη γενικότερη αλυσίδα αξίας που έχει δημιουργηθεί από

την παρουσία της Εταιρίας μας εδώ στην περιοχή για αρ-

κετές δεκαετίες, καθώς η προσφορά μας είναι πολυδιά-

στατη και αφορά τόσο σε έκτακτες όσο και σε προγραμ-

ματισμένες ανάγκες».

Τέλος ο κ. Λώλος αναφέρθηκε στην προϋπόθεση εποικο-

δομητικής συνεργασίας της ElvalHalcor με την αυτοδιοί-

κηση Α’ και Β’ βαθμού και τους τοπικούς φορείς, ευχαρι-

στώντας τον Δήμαρχο Τανάγρας, κ. Βασίλη Περγάλια.

Η Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων κα Χριστί-

να Μαντή αφού ευχαρίστησε την ElvalHalcor και τις άλλες

εταιρίες της Viohalco για τη διαχρονική τους υποστήριξη

στο Κέντρο Υγείας «καθώς υπήρξαν αρωγοί και συνοδοι-

πόροι τα δύσκολα χρόνια τόσο των μνημονίων όσο και της

πανδημίας”, αναφέρθηκε στη σημασία του συγκεκριμένου

έργου τονίζοντας πως: «Είναι σημαντικό ότι αυτή η καινο-

τομία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Κέντρο Υγείας Οι-

νοφύτων καθώς η περιοχή έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγ-

κες. Όπως όλα τα κέντρα ανά την Ελλάδα έτσι και εμείς

έχουμε μεγάλες ανάγκες, όχι μόνο σε εξοπλισμό, αλλά και

σε ανθρώπινο δυναμικό και ελπίζουμε αυτή η πρωτοβου-

λία θα δώσει το έναυσμα στην πολιτεία να μας υποστηρί-

ξει.»

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύ-

θυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Ανδρέας Κου-

τσούμπας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κονωνικής Μέριμνας κ.

Γιάννης Περγαντάς, ο Δήμαρχος Τανάγρας και οικοδε-

σπότης κ. Βασίλης Περγάλιας, εκπρόσωπος του Σεβ. Μη-

τροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κου Γεωργίου

και ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κος Φώτης Σερέτης.

Μετά την εκδήλωση οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν

στους χώρους του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ