24/8/21

Σε δημοπράτηση η επέκταση του φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, Γιαννιτσά και Βέροια

Σε δημοπράτηση βγήκαν δύο σημαντικά έργα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε Λιβαδειά, Γιαννιτσά και Βέροια. 


Τα έργα, όπως σημειώνει το ypodomes.com, έχουν συνολικό κόστος 17,06 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προκαλέσουν το ενδιαφέρον αρκετών εταιρειών. Είναι δε μία συνέχεια στο ευρύ πρόγραμμα επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. Αναθέτουσα Αρχή των δύο έργων είναι η ΔΕΔΑ ΑΕ.

Ο πρώτος διαγωνισμός που αφορά την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε Βέροια-Γιαννιτσά έχει προϋπολογισμένο κόστος με ΦΠΑ 9,73 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,85 εκατ. ευρώ).

Η δημοπράτηση του έργου ορίστηκε για την 10η Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 15 του ίδιου μήνα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή δικτύου  πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), η εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών

πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), η εγκατάσταση ρυθμιστών, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος η εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις των Γιαννιτσών και της Βέροιας. Οι δύο πόλεις θα θα τροφοδοτηθούν μέσω ενός σταθμού αποσυμπίεσης CNG σε κάθε πόλη.


Ο διαγωνισμός για τη Λιβαδειά

Ο δεύτερος διαγωνισμός που αφορά την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου στη Λιβαδειά έχει προϋπολογισμένο κόστος με ΦΠΑ 7,33 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 5,91 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου ορίστηκε για την 10η Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών για τις 15 του ίδιου μήνα.

Η διάρκεια του έργου είναι 23 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, (1 μήνας για την εγκατάσταση του αναδόχου και 22 μήνες για την κατασκευή).

Ειδικότερα απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να έχει εκδώσει την τελευταία ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα και ο χρόνος περάτωσής της να μην ξεπερνά αυτό το διάστημα.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Α) η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Β) το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 55,16% και κατά 44,84% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).


Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, εγκατάσταση σταθμού διανομής ο οποίος θα τροφοδοτήσει δίκτυο χαμηλής πίεσης, την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), την εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), την εγκατάσταση ρυθμιστών, την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος την εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στην πόλη της Λιβαδειάς.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου