24/7/18

Στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Λιβαδειά, Θήβα και Αλίαρτος

Οι Δήμαρχοι Λεβαδέων Γιώτα Πούλου, Θηβαίων Σπύρος Νικολάου και  Αλιάρτου-Θεσπιέων Γιώργος Ντασιώτης συναντήθηκαν σήμερα στην Αλίαρτο με αντικείμενο την ενεργοποίηση, τον προγραμματισμό και την εξειδίκευση της διαδικασίας κατάρτισης του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) που θα αφορά και στους τρεις Δήμους, που στο εξής θα καλούνται Δήμοι-Εταίροι.Πρόκειται για ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα αξιοποιήσει επιχειρησιακά το «εργαλείο» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ). Η ΟΧΕ αποτελεί το κοινό «Σχέδιο Δράσης» που θα εξειδικεύει την κοινή αναπτυξιακή στρατηγική των Δήμων-Εταίρων. Η ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και  Αλιάρτου-Θεσπιέων, ως διαδημοτική συνεργασία, είναι από τις ελάχιστες αντίστοιχες προσπάθειες που σημειώνονται στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η κοινή Πρόταση των Λεβαδέων, Θηβαίων και  Αλιάρτου-Θεσπιέων  (ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ) θα υποβληθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης με Α.Π. 1649/12-6-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (www.http://stereaellada.gr/wp-content/uploads/2018/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΒΑΑ-ΟΧΕ_ΩΓΗ17ΛΗ-6ΙΕ.pdf).
Συστατικό στοιχείο της ΟΧΕ των Δήμων  Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων, αποτελεί η συγκρότηση «Αστικής Αρχής» και «Μηχανισμού Διακυβέρνησης», στον οποίο προβλέπεται «Εταιρικής Σχέσης» με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών και επαγγελματικών εταίρων, η οποία θα συμμετέχει στις διαδικασίες παρακολούθησης, επικαιροποίησης και λογοδοσίας του κοινού αναπτυξιακού σχεδίου (ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ).
Η Εταιρική Σχέση πρακτικά συγκροτείται στο πλαίσιο της Ανοιχτής Διαβούλευσης που ξεκινάει ήδη από τη φάση προετοιμασίας με κοινή Πρόσκληση των Δημάρχων που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες και των τριών Δήμων-Εταίρων. Η Ανοιχτή Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ενώ τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματισθεί «θεματικά εργαστήρια» στα ακόλουθα ζητήματα:
Αστική Αναζωογόνηση, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ποιότητα Ζωής, Λειτουργίες Έξυπνης Πόλης.
Ανάδειξη,  αξιοποίηση και προβολή Πολιτιστικών και λοιπών Πόρων, ανάδειξη της Οικονομίας της Επισκεψιμότητας και δημιουργία νέων θέσεων Απασχόλησης.
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης.
Οι τοπικοί Φορείς, αλλά και οι Πολίτες, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις, συμπληρώνοντας αντίστοιχα «τυποποιημένα δελτία», τα οποία μαζί με σχετικές οδηγίες θα βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των Δήμων.

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ

Αρχειοθήκη ιστολογίου