17/3/21

Επιχορηγήσεις ύψους 19.000.000 € για 56 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια

Ουσιαστική οικονομική στήριξη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, υπάγονται συνολικά πενήντα έξι (56) επενδυτικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο καθεστώς ενισχύσεων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

 

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 44.868.074,2 €, οι οποίες υποστηρίζονται είτε με καθαρή επιδότηση είτε με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, ύψους 19.326.792,4 €, αναλύεται ως εξής: 

Ø  Η επιδότηση της συμβατικής επένδυσης, της χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 18.787.390,67 €.

Ø  Η ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 539.401,73 €.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και σε

εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4399/2016 και του εκδοθέντος οδηγού αξιολόγησης.

 

Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, με χρήση του προσωπικού

κωδικού τους μέσω του οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα

υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών

Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου

που υπέβαλαν. Επίσης δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους.

 

«Στηρίζουμε 56 επιχειρηματικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας με περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ. Με την ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο, προωθούνται επενδύσεις συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας.

 

»Πρόκειται για επενδύσεις που υλοποιούνται στον τόπο μας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και εν τέλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μεγάλο μας ζητούμενο η αύξηση του συνολικού εισοδήματος στον τόπο μας, αλλά και η διάχυσή του στην κοινωνία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

 

ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ